Dialog med interessenter

Input fra repræsentanter for både borgere, virksomheder og myndigheder samt it-eksperter indgår som et centralt element i arbejdet med at udforme fremtidens NemID.

Projektet for udbud af næste generation NemID har mange interessenter – stort set hele Danmark vil på et tidspunkt blive involveret eller påvirket.

I arbejdet med næste version af NemID har Digitaliseringsstyrelsen valgt en bred inddragelse af de interessenter, som bruger eller på anden vis er involveret i NemID. Det er fx borgere og organisationer, der repræsenterer særlige samfundsgrupper; virksomheder og interesseorganisationer for det private erhvervsliv; tekniske eksperter fra det private erhvervsliv og fra forsknings- og videncentre; og andre myndigheder, KL og Danske Regioner.

Formålet med den løbende dialog med de mange interessenter er at få brugerne i fokus fra projektets start. De mange indspil fra interessenterne skal bidrage til et så stærkt beslutningsgrundlag som muligt forud for anskaffelsen af næste generation NemID.

Løbende dialog

Digitaliseringsstyrelsen har i løbet af 2014 løbende været i tæt dialog med og inddraget interessenterne i arbejdet.
I forsommeren 2014 afholdt Digitaliseringsstyrelsen en offentlig høring om næste generation NemID. Høringen blev afsluttet i juni. I alt indløb 63 høringssvar fra bl.a. offentlige myndigheder (ministerier og styrelser samt regionalt og kommunalt niveau) erhvervs- og interesseorganisationer samt privatpersoner med særlig interesse for området, herunder it-bloggere.

Der er også blevet indhentet viden fra både almindelige borgere og it-eksperter via en brugeranalyse og efterfølgende workshopper i sensommeren 2014. Desuden har styrelsen afholdt en række bilaterale møder med blandt andre brancheorganisationer fra erhvervslivet, forskere, repræsentanter for handicaporganisationerne, Center for Cybersikkerhed mv.

I 2015 har Digitaliseringsstyrelsen afholdt en række workshopper, hvor interessenterne har givet input til de mulige løsningsscenarier for fremtidens NemID.

I forbindelse med etableringen af et kommende partnerskab omkring næste generation NemID ønsker Digitaliseringsstyrelsen at etablere et interessentforum af offentlige og private interessenter. Forummet skal bidrage med input, som skal sikre, at partnerskabets løsning opfylder flest mulige ønsker og behov hos tjenesteudbyderne.

Review

Digitaliseringsstyrelsen har fået udarbejdet forsker-reviews af tre scenarier, som er opstillet i "Næste generation NemID. Foranalyse: Oplæg til beslutninger. Delrapport fase 3". Der er udarbejdet review af henholdsvis Jakob Pagter og Gert Læssøe Mikkelsen fra Aleksander Instituttet på Aarhus Universitet samt af Carsten Schürmann fra It-Universitet og David Basin, it-forsker ved ETH-Zurich. Formålet med reviewene er at få en forskningsmæssig vurdering af, om scenarierne er fremtidssikrede samt eventuelle udfordringer ved de tre scenarier.

De to reviews, som ses nedenfor, lægger begge to op til, at NemID, som det ser ud i dag, ikke vil være fremtidssikret nok, når det forestående genudbud er afsluttet. Derfor peger forskerne på, at den kommende løsning har brug for forbedringer bl.a. i forhold til den bagvedliggende it-arkitektur, som bør være fleksibel og modulær. Forskerne ser eksempelvis fordele ved at indføre brokere, da det vil gøre løsningen mere fremtidssikret, fordi brokere kan gøre markedet mere fleksibelt for både brugere og tjenesteudbydere. Herudover peger forskerne på, at et NemID med flere sikkerhedsniveauer vil være attraktivt for tjenesteudbydere, men vil også skabe øget opmærksomhed fra it-kriminelle, fordi 1-faktor kan øge risikoen for identitetstyveri, fx hvis samme password anvendes i 1-faktor og 2-faktor løsninger.